ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၁) မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြအေၾကာင္းႏွင့္ အပိုင္း (၂) မွာ Cambridge English: Young Learners စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္တဲ႔ Starters, Movers and Flyers စာအုပ္ေလးေတြကို ေလ့လာေလ့က်င့္ေစပါက ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။ အခု အပိုင္း (၃) မွာေတာ့ KET (Key English Test) ႏွင့္ PET (Preliminary English Test) အေၾကာင္းကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ Common European Framework of…

Continue reading

ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၁) မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြအေၾကာင္း ေဝမွ်ၿပီးေနာက္ အခုအပိုင္း (၂) မွာေတာ့ ကိန္းဘရစ္ခ်္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Cambridge English: YLE အေၾကာင္းကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ Cambridge English: Young Learners မွာ အုပ္စု (၃) ခု ခဲြျခားထားပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႔ (၁) Starters – အသက္ (၆) ႏွစ္ မွ (၇) ႏွစ္ (၂) Movers – အသက္ (၈) ႏွစ္ မွ (၉) ႏွစ္ (၃) Flyers –…

Continue reading

IELTS ေလ့လာေျဖဆိုမယ္ဆိုရင္ အပိုင္း (၁၀)

IELTS Reading Test အေၾကာင္းကို အပိုင္း (၉) မွာ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ အခု အပိုင္း (၁၀) မွာေတာ့ IELTS Writing Test နဲ႕ပတ္သက္လို႕ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ IELTS Writing Test မွာ Writing Task (၂)ခု ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Writing Task (1) အတြက္ ေျဖဆိုခ်ိန္ မိနစ္ (၂၀)ရၿပီး Writing Task (2) အတြက္ ေျဖဆိုခ်ိန္ မိနစ္ (၄၀)ရပါတယ္။ Academic Module Writing Task (1) မွာ diagrams, maps, building plans, bar charts,…

Continue reading

IELTS ေလ့လာေျဖဆိုမယ္ဆိုရင္ အပိုင္း (၉)

IELTS Listening Test အေၾကာင္းကို အပိုင္း(၈) မွာ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ အခု အပိုင္း (၉) မွာေတာ့ IELTS Reading Test နဲ႕ပတ္သက္လို႕ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ IELTS Reading Test မွာ Reading Passage (၃)ခု ေပးထားပါတယ္။ စုစုေပါင္းေျဖဆိုခ်ိန္ (၁)နာရီ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Reading Passage တစ္ခုစီကို မိနစ္ (၂၀)အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ အေျဖရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Listening Test မွာလို Answer Transfer လုပ္ဖို႕ (၁၀)မိနစ္ ထပ္မေပးတဲ႕အတြက္ မိမိအေျဖမ်ားကို အေျဖလႊာမွာ တစ္ခါတည္းေရးထားဖို႕ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ IELTS Reading Test…

Continue reading

IELTS ေလ့လာေျဖဆိုမယ္ဆိုရင္ အပိုင္း (၈)

IELTS Speaking Test အေၾကာင္းကို “IELTS ေလ့လာေျဖဆိုမယ္ဆိုရင္ အပိုင္း (၅)၊ အပိုင္း (၆)ႏွင့္ အပိုင္း(၇)” မွာ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အပိုင္း (၈) မွာေတာ့ IELTS Listening Test နဲ႕ပတ္သက္လို႕ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ IELTS Listening Test ေမးခြန္းလႊာသည္ IELTS (Academic) အတြက္ေကာ IELTS (General Training) အတြက္ပါ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ IELTS Listening Test က နားေထာင္ခ်ိန္ (၃၀) မိနစ္ ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ နားေထာင္စဥ္မွာ အေျဖေတြကို ေမးခြန္းစာရြက္ေပၚမွာ ေရးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးနားေထာင္ၿပီးေတာ့မွ ေမးခြန္းစာရြက္ေပၚမွာ…

Continue reading

IELTS ေလ့လာေျဖဆိုမယ္ဆိုရင္ အပိုင္း (၇)

IELTS Speaking Test မွာ အပိုင္း(၃)ပိုင္း ရွိပါတယ္။ Speaking Part (1) က (၄) မိနစ္မွ (၅)မိနစ္အထိ၊ Speaking Part (2) က (၃) မိနစ္မွ (၄)မိနစ္အထိ ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ “IELTS ေလ့လာေျဖဆိုမယ္ဆိုရင္ အပိုင္း (၅)ႏွင့္ အပိုင္း(၆)” မွာ Speaking Part (1) ႏွင့္ Part (2)နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အပိုင္း (၇) မွာေတာ့ Speaking Part (3) အပိုင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ေျပာျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Speaking Part (3) က စုစုေပါင္း (၄)…

Continue reading