Communicative English

Communicative English တန္းခဲြကုိ တက္ေရာက္သင္႔သူမ်ားကေတာ႔

  • အဂၤလိပ္စာကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေန႔တဓူဝ ေျပာဆုိဆက္ဆံေနရသူမ်ား
  • ႏုိင္ငံျခား ေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္လုိတဲ႔ လူငယ္လူရြယ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ သြားလာေနထုိင္ရမည္႔သူမ်ား
  • Listening and Speaking Skills ကုိ အထူးျပဳ ေလ႔လာလုိက္စားလုိသူမ်ား စသည္တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ၾကားေပးမယ္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ႔ မိမိတုိ႔ရ႔ဲ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ဆုံၾကဳံၾကိဳက္ေနရတဲ႔ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ အဆင္႔မီမီေျပာဆုိဆက္ဆံေစႏုိင္ဖုိ႔ လက္ေတြ႔အသုံးဝင္တဲ႔ Situational Dialogue မ်ား၊ Vocabulary တုိးပြားေစဖုိ႔ ေလ႔လာဖတ္ရႈသင္႔တဲ႔ သတင္းစာေစာင္မ်ား၊ Presentation Skill ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင္႔ Stage-Fright မျဖစ္ေစရန္ ပရိသတ္ေရွ႔ထြက္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ ေျပာဆုိတင္ဆက္ပုံမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Comments are closed