ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၁) မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင့္တဲ႔ စာအုပ္ေလးေတြအေၾကာင္းႏွင့္ အပိုင္း (၂) မွာ Cambridge English: Young Learners စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္တဲ႔ Starters, Movers and Flyers စာအုပ္ေလးေတြကို ေလ့လာေလ့က်င့္ေစပါက ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။ အခု အပိုင္း (၃) မွာေတာ့ KET (Key English Test) ႏွင့္ PET (Preliminary English Test) အေၾကာင္းကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ Common European Framework of…

Continue reading